Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildningar inom litteraturvetenskap och retorik

Vi erbjuder allt från enskilda föreläsningar till skräddarsydda utbildningar inom ämnena litteraturvetenskap och retorik. Ofta utgår våra uppdragskurser från vårt aktuella kursutbud, men undervisningsmetoder och schema anpassas efter målgruppens behov och utbildningens syfte. Vi kan ta emot deltagare i Uppsala eller komma till er. Ofta ordnas kurser på internat på en kursgård.

Vi har en unik akademisk kompetens inom våra discipliner och ett lärarkollegium på över fyrtio högt meriterade utbildare. Vid behov anlitar vi även utomstående experter. Nedan några plock från vårt utbud inom våra två ämnen. Vilken utbildning i retorik eller litteratur behöver ni?

Kontakt

Retorik

Retorik handlar om hur vi övertygar och övertygas genom kommunikation. Retorikstudierna ger en kritisk genomlysning av hur kommunikation fungerar i det sociala och samhälleliga samspelet olika aktörer emellan. Vi utbildar i både muntlig och skriftlig kommunikation. En retorikkurs är ofta en kombination av både teori och praktik, av analys och reflektion över egen praxis. Både klassiska och moderna perspektiv tas in.

Ämnet retorik återintroducerades i det svenska universitetsväsendet när Kurt Johannesson 1988 blev Sveriges första retorikprofessor i modern tid. En avdelning för retorik skapades vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och idag erbjuds allt från A-kurser till forskarutbildning. Sedermera har retorikämnet fått ett enormt uppsving i Sverige, en utveckling där våra forskare, lärare och studenter fortsatt spelar en central roll. Från och med hösten 2014 leder professor Mats Rosengren retorikämnet i Uppsala.

Allmänna kurser

Bland andra följande retorikkurser har genom åren hållits i olika skräddarsydda former (genom att klicka på kursnamnet kommer du till en kursplan med information om kursen). Dessa kurser ingår i vårt aktuella utbud vid universitetet.

Specialkurser för universitet

  • Anpassade grundkurser, t.ex. för ekonomer eller jurister, på kandidat- eller masternivå.
  • Retorik för doktorander inom olika områden.

För lärare

För skolledare

  • Re(k)torik – Retorik för rektorer och biträdande rektorer inom den allmänbildande utbildningen. Kursbeskrivning: Som ledare för komplexa enheter i ständig förändring behöver rektorer kunna nå ut med budskap effektivt. Både mediebevakningen och konkurrensen om elever skapar ett behov av att kunna lägga fram en attraktiv berättelse om den egna skolan. Rektorer ställs även ofta i förhandlingssituationer då många intressen ska beaktas. Allt detta tas upp under kursen och utrymme ges även för traditionell retorik för tal i fest och vardag. Under utbildningen kombineras teori med praktik och kollegial återkoppling. Kursen ger värdefulla verktyg och infallsvinklar på olika slags kommunikativa situationer. Teman: den klassiska retoriken, förhandlingsteknik, medieträning och storytelling som verktyg. Kursen arrangeras t.ex. som 2+2 internatdagar.

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskapen förmedlar kunskap om skönlitteratur från äldsta tid till nutid. Ämnet uppmärksammar också litteraturens och författarnas villkor i samhället. Kurser i litteraturvetenskap ger teoretiska och metodiska redskap för att analysera olika former av litterära texter samt för att reflektera över litterär kommunikation.

Allmänna kurser

För universitet

  • Populärvetenskapligt skrivande för doktorander

För lärare

  • Barn- och ungdomslitteratur
  • Film och litteratur för lärare
  • Berättande i skolan (berättelse som verktyg i skolan, nya typer av berättande i digitala medier)
  • 1700-tal och berättandets pedagogik, för museipersonal och historielärare. Under kursen går vi igenom en del av den senaste forskningen kring 1700-talets kultur, samtidigt som vi prövar på och reflekterar kring olika typer av pedagogiska grepp för att levandegöra historia.
  • Sjunget, sagt, skrivet – skandinaviska uttrycksformer från 1600 till idag (i samarbete med Nordiska språk)
  • Via Skolverket: Litteraturvetenskapliga institutionen medverkar i Lärarlyftet i samarbete med Nordiska språk.

Kontakt

Om ni vill erbjuda ert företag, er organisation eller myndighet en kvalitetssäkrad kompetensutveckling, tveka inte att ta kontakt med studierektor Jon Viklund för att diskutera hur vi på bästa sätt kan bemöta behoven hos er organisation och personal.

För utbildning inom andra ämnen hänvisar vi till Avdelningen för uppdragsutbildning.

Litteraturvetenskapliga institutionens lokaler ligger i gamla Fysikum i Engelska parken. I den vackra röda byggnad där en gång flera av Uppsala universitets Nobelpris arbetades fram forskas och undervisas nu i litteraturvetenskap och retorik.