Möt Caj Loqvist

Hur långt har du kommit i dina studier och vad läser du?

Jag är på mitt tredje år på kandidatprogrammet i retorisk och litterär kommunikation.

Varför valde du kandidatprogrammet?

För mig var valet relativt självklart, det är ett unikt program som bara finns på Uppsala universitet. Litteraturen och retoriken gifter sig väldigt fint och jag upplevde definitivt att retoriken hjälpte mig under litteraturvetenskapen. Rent teoretiskt finns det många likheter då båda har kommunikativa teorier. Hur förmedlar vi det vi vill säga? Hur kan man avläsa det andra skrivit? De kompletterar helt enkelt varandra.

Vad tycker du är det viktigaste du hittills lärt dig under din studietid?

Det viktigaste jag har lärt mig är nog att kunna ta till mig en stor mängd teorier och sedan problematisera dem utifrån mina egna idéer och tankar. Att våga ifrågasätta och modernisera föråldrade teorier som ligger till grund för framtidens tankar.

Råd till blivande studenter

Mitt råd är först och främst att lära sig prioritera, det viktigaste är inte att du läser och antecknar allt. Det mest givande, för mig i alla fall, är att få en helhetsbild som jag sedan kan kontextualisera och fördjupa mig i.

Möt Moa Marken

Hur långt har du kommit i dina studier och vad läser du?

Jag läser tredje terminen på masterprogrammet i humaniora med inriktning litteraturvetenskap.

Varför valde du masterprogrammet?

Främst för att jag ville fortsätta mina litteraturvetenskapliga studier. Sedan lockades jag av den kombination av frihet och struktur som masterprogrammet innebär. Som masterstudent förväntas man läsa ett visst antal kurser och skriva en uppsats på 45 hp, men man är samtidigt väldigt fri i vad man väljer att studera inom ramen för utbildningen. Jag tror att det är en gynnsam premiss för intellektuell förkovran.

Vad tycker du är det viktigaste du hittills lärt dig under din studietid?

En fundamental sak som jag har lärt mig, eller snarare lär mig, är att förstå och formulera mina litteraturvetenskapliga intressen. Eftersom masteruppsatsen utgör en så stor del av utbildningen tvingas man mer än tidigare ta en mer aktiv roll i förhållande till det litteraturvetenskapliga fältet. Vad intresserar mig? Varför? Ofta vet man instinktivt att något är intressant, men att fråga sig varför är enligt mig ett bra sätt att börja processa det intresset.

Råd till blivande studenter

Mitt främsta råd är att ta vara på den kunskap som finns på institutionen, både bland lärare och andra studenter. Gå på föreläsningar och högre seminarier, det är alltid givande på ett eller annat sätt. Ett annat råd är att ha ett öppet sinnelag även mot de forskningsfält som inte omedelbart är appellerande. Det kan visa sig att även metrik är högintressant även för den som inte skriver om Stiernhielms alexandriner.

Möt Andreas Tranvik

Hur långt har du kommit i dina studier och vad läser du?

Jag läser C-kursen i litteraturvetenskap just nu. Efter den här terminen är jag färdig med min kandidatexamen.

Varför valde du att läsa litteraturvetenskap?

Under gymnasietiden tillbringade jag ett år i USA. I samband med det gick jag från att ha varit en ganska oregelbunden läsare till att bli en alltmer intensiv läsare. Det var under det året som tankarna på humaniorastudier i allmänhet, och litteraturstudier i synnerhet, väcktes. Till slut blev det också så. Jag valde ämnet p.g.a. mina intressen, p.g.a. att det är roligt. Med tiden har jag fått lära mig att det också kan vara meningsfullt.

Vad tycker du är det viktigaste du hittills lärt dig under din studietid?

Jag har om inte annat blivit en mycket bättre läsare. Det är verkligen någonting märkvärdigt detta med att få fördjupa sig i texter tillsammans med andra på det sätt som litteraturvetenskapen möjliggör.

Råd till blivande studenter

Läs förstås det som ingår i kurserna men våga också att gå bortom litteraturlistor. Litteraturhistorien är som roligast när man får botanisera sig i den på egen hand.

Möt Vera Ydrefelt

Hur långt har du kommit i dina studier och vad läser du?

Jag läser Litteraturvetenskap C som fristående kurs. Till våren ska jag söka masterprogrammet i litteraturvetenskap.

Varför valde du att läsa litteraturvetenskap?

Tanken när jag började studera hösten 2018 var att jag skulle plocka kurser för att kunna söka in till det kompletterande lärarprogrammet, jag skulle bli svenska- och samhällskunskapslärare på gymnasiet var planen. Efter att ha läst A-kursen i litteraturvetenskap insåg jag dock att ämnet verkligen passade mig och jag började drömma om att bli forskare. Drömmen finns kvar och målet är att komma in på forskarutbildningen om några år.

Vad tycker du är det viktigaste du hittills lärt dig under din studietid?

Det var en svår fråga, det är så mycket som har varit viktigt och inspirerande. Ett möjligt och högtidligt svar är att humanistiska studier ger en djupare förståelse för mänsklighetens varande. Att studera litteratur är inte bara att mötas av en mängd oerhört vackra texter, texterna erbjuder även inblickar i hur samhällen fungerade och hur människan upplevde världen något som hjälper oss att förstå vår samtid.

En stor del av litteraturstudierna är även att läsa vetenskapliga texter och lära sig kritiskt och analytiskt tänkande, samt att ta in stora textmängder på kort tid. Detta är färdigheter jag alltid kommer vara tacksam för och som har bidragit till att jag idag förhåller mig mer nyanserat och öppet till min omvärld. Till sist, och inte minst, att studera litteratur och litteraturhistoria är allmänbildande.

Råd till blivande studenter

Känn efter vad du tycker är roligt och spännande och välj studier efter det, men försök samtidigt ha långsiktiga mål. Min upplevelse är att det är enklare att studera när man vet varför man gör det. När du studerar så engagera dig, seminarium och föreläsningar blir mycket mer spännande om du har läst alla texter och är förberedd. Ett sista uttjatat råd; ha kul! Det må vara utmanande att studera ibland, men försök att inte blir rädd för det som är svårt. Se studierna som en resa där du utvecklas som person och i ditt ämne.