Textkritik

Textkritiken/editionsfilologin har oftast ett dubbelt uppdrag: dels att studera de förändringar en text genomgår från författarens utkast till olika tryckta versioner, dels att åstadkomma pålitliga och användbara utgåvor av dessa verk. Bok- och receptionshistoriska angreppssätt är vanliga. Vid institutionen har flera forskare genom åren deltagit i stora projekt av detta slag, främst då textkritiska utgåvor av samlade verk av C.J.L. Almqvist, August Strindberg och Selma Lagerlöf.

Nyorienteringar i den engelsk-amerikanska forskarvärlden gjorde att forskningsfältet fick ett uppsving under 1980-talet. Sedan 1990 har de nya influenserna fått starkt genomslag i Sverige genom problematiserande forskningsartiklar, nya forsknings- och utgivningsprojekt samt doktorandkurser - allt i hög grad initierat och samordnat från Uppsala, där många forskare har deltagit i den textkritiska debatten.

Det textsociologiska perspektivet kommer till synes i utgivningen av C.J.L. Almqvists Samlade Verk, som huvudsakligen sköts från Uppsala. Projektet bröt ny mark genom att från början vara inriktat på digitaliserad utgivning.

Uppsalaforskarna är starkt engagerade i Nordiskt nätverk för editionsfilologer, i Selma Lagerlöf-arkivet, i utgivningen av August Strindbergs Samlade Verk, i Litteraturbanken, Svenska Litteratursällskapet och i Svenska Vitterhetssamfundet. Inom det sistnämnda har institutionens forskare även publicerat ett antal vetenskapliga editioner av 1600- och 1700-talsverk, liksom verk av 1800-talets kvinnliga romanförfattare.

Forskning

Pågående forskning

Lars Burman

Paula Henrikson

Maria Karlsson

Johan Svedjedal

Conny Svensson

  • Textkritiska kommentarer till Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk, del 18 (Kvarstadsresan, Fabler och Societeten i Stockholm samt andra prosatexter 1880-1889).

Petra Söderlund

Jon Viklund

  • Genetisk kritik

Anna Williams

  • Agnes von Krusenstjernas brev 1903–1940 (utgåva)

Publikationer

Ett stort antal vetenskapliga editioner har utgått från institutionen, liksom en rad skrifter och artiklar om textkritiska problem. Se enskilda forskares personliga hemsidor och forskningsredovisningar.