Översikt

Forskningen vid institutionen kännetecknas av bredd såväl geografiskt som tidsmässigt. Bland framträdande forskningsområden inom litteraturvetenskap och retorik under de senaste åren finns 1700-talsstudier, 1800-talets litterära och retoriska kulturer, genusforskning, studier av det litterära fältet och bokmarknaden, dramahistoria, litteratur- och retorikteori, mediehistoria och empirisk läsforskning. Läs institutionens Strategidokument för forskning.

I Uppsala universitets stora forskningsutvärdering KOF 2011 kallas både vår forskningsbredd och vår publiceringsmängd för imponerade. Institutionens akademiska miljö sägs vara av mycket hög standard.

Många projekt inom såväl litteraturvetenskap som retorik drivs på individnivå, men ofta i samarbete i olika grupperingar. Under de senaste åren har dock ett antal viktiga profilområden utvecklats. År 2016 startade också två nya tvärvetenskapliga nodprojekt vid institutionen, vilka är samarbetsprojekt mellan forskare och doktorander inom historisk-filosofiska fakulteten tillsammans med studenter inom avancerad nivå. Vid institutionen finns också två särskilda avdelningar: Avdelningen för litteratursociologi och Avdelningen för retorik.

För närvarande har institutionen 18 doktorander inom såväl litteraturvetenskap som retorik och 1–2 disputationer äger rum årligen. Institutionens många forskare bidrar till det vetenskapliga samtalet med ett hundratal publikationer varje år – från vetenskapliga recensioner och essäer till monografier i flera band. De förtecknas i DiVA och på de personliga hemsidorna.