Litteraturvetenskapliga institutionen

Grundkurser i Retorik

Retorik A (Baskurs, 30 hp)

Innehåll

Kursen omfattar fyra delkurser:

 1. Retorikens grunder, 7,5 hp
  Grundläggande metodiska och terminologiska kunskaper presenteras, diskuteras och appliceras i anslutning till retoriska budskap i form av tal, text och andra uttrycksmedel. Retorisk teori och praktik problematiseras utifrån historiska, sociala och politiska sammanhang.
   
 2. Det skrivna ordets retorik, 7,5 hp
  Under kursen övas den studerandes skicklighet att formulera sig övertygande i ett antal situationer och genrer. Skriftmediets problem och möjligheter belyses och förmågan att argumentera, disponera och formulera sig effektivt tränas. Den studerande får reflektera över egna och andras texter, samt tränas i att framföra och tillgodogöra sig konstruktiva kritiska synpunkter.
   
 3. Retorisk analys, 7,5 hp
  Kursen bygger vidare på kunskaper från tidigare delkurs och ger en fördjupad inblick i skilda retorikvetenskapliga analysmetoder. Den studerande arbetar med en mer omfattande retorisk analys och tränar därvid sin förmåga till vetenskapligt skrivande.
   
 4. Det talade ordets retorik, 7,5 hp
  Kursen tränar stoffsamling, disposition, argumentation, stilistisk uttrycksförmåga, röstbehandling och framförandeteknik. Den studerande får reflektera över samt anlägga teoretiska perspektiv på egna och andras tal, samt tränas i att framföra och tillgodogöra sig konstruktiva kritiska synpunkter.

Kursplan

Retorik A

Ansökan

Sök till kursen

Retorik B (Forts.kurs, 30 hp)

Innehåll

Kursen omfattar fyra delkurser:

 1. Traditioner i klassisk retorik, från antiken till 1850, 7,5 hp
  Retoriska och retorikteoretiska texter från antiken och framåt diskuteras och analyseras, varigenom retorikhistoriens huvudlinjer belyses.
   
 2. Muntlighet, offentlighet och medier, 7,5 hp
  Kursen vidareutvecklar tidigare vunna färdigheter i praktisk retorik, med fördjupning av perspektiv på muntlig kommunikation i olika medier.
   
 3. Modern retorik, 7,5 hp
  Kursen belyser utifrån modern retorikvetenskaplig teoribildning olika retoriska företeelser i samtida offentlighet. Retorikens maktaspekter belyses, och retorikvetenskapens gränser gentemot angränsande discipliner diskuteras.
   
 4. Uppsatskurs, 7,5 hp
  Under uppsatskursen skall studenten skriva en uppsats omfattande ca 10-12 sidor jämte notapparat och litteraturförteckning, varvid den studerandes förmåga att applicera retorikvetenskaplig teori och metod på relevant material tränas.

Kursplan

Retorik B

Ansökan

Sök till kursen

Retorik C (Forts.kurs, 30 hp)

Innehåll

Kursen består av följande delkurser:

 1. Teori och metod, 7,5 hp
  Kursen ger en vidgad och fördjupad orientering i ämnets teori och metod.
   
 2. Valfri kurs, 7,5 hp
  Institutionen erbjuder valfria fördjupningskurser inom olika teoretiska, tematiska eller historiska områden. Dessa kurser ges dels som undervisningskurser, dels som läskurser.
   
 3. Uppsatskurs, 15,0 hp
  Huvuduppgiften för den studerande är att författa en uppsats om ca 25 sidor vari en vetenskaplig frågeställning självständigt formuleras och besvaras samt ny retorikvetenskaplig kunskap tillförs.

Kursplan

Retorik C

Ansökan

Sök till kursen