Litteraturvetenskapliga institutionen

Grundkurser i Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap A (baskurs, 30 hp)

Innehåll

I kursen ingår 4 delkurser om 7,5 hp:

 • A1: Antikens litteratur och Bibeln, 7.5 hp
  Litteraturstudiet introduceras. Valda texter från antiken och ur Bibeln studeras i översättning med hjälp av handböckerna och analyseras under seminarierna, som även ägnas åt orientering om texternas allmänna kulturhistoriska bakgrund (framför allt den antika mytologin och den judisk-kristna traditionen). Under kursen introduceras för litteraturen centrala grundläggande teorier med rötter i Antiken: poetik, klassisk retorik, genrelära och metrik.
   
 • A2: Medeltid till 1700-tal, 7.5 hp
  Valda texter från medeltiden fram till 1700-talet studeras utifrån de riktlinjer som tillämpades under föregående delkurs. Större krav än i föregående kurs ställs nu på den studerandes förmåga att på egen hand tillgodogöra sig en text. Vissa engelskspråkiga texter läses i original. Deltagarna övas i att läsa den äldre tryckstilen fraktur samt enklare handskrifter. Särskilt uppmärksammas bokhistoriska förändringar under perioden, t.ex. rörande medier, tryckkonstens utveckling, läsargrupper samt framväxten av den moderna bokmarknaden.
   
 • A3: 1800-tal, 7.5 hp
  Delkursen behandlar skönlitterära texter med start från romantiken till och med sekelskiftet 18/1900. Vissa texter på norska, danska och engelska läses i original. Större krav ställs på kursdeltagarna att sätta skönlitteraturen i relation till kontexter som samhällsutvecklingen, utvecklingen på bokmarknaden samt utvecklingen ur ett epok- och genrehistoriskt perspektiv. Litteraturhistorieskrivning samt kanonformering diskuteras.
   
 • A4: Modern tid (1900-talet och framåt), 7.5 hp
  Delkursen behandlar skönlitterära texter ur den svenska och internationella 1900- och 2000-talslitteraturen med början i modernismens genombrott inom samtliga litterära genrer. Dessutom uppmärksammas angränsande kulturella uttrycksformer, genreöverskridanden och nya mediers betydelse för litteraturen och de läsarkontrakt som upprättas (t.ex. dokumentärromanen, serier, bloggkulturen, filmiskt berättande). Under kursen genomförs en skriftlig uppgift om 4-6 sidor eller 10 000-15 000 tecken (inklusive mellanslag och notapparat). I anslutning till den enskilda uppgiften inhämtas elementa i vetenskapligt framställningssätt med källhänvisning etc. Den studerande förutsätts kunna tillägna sig även svårare texter på engelska.

Kursplan

Litteraturvetenskap A

Ansökan

Sök till kursen

Litteraturvetenskap B (forts.kurs, 30 hp)

Innehåll

I kursen ingår fyra delkurser:

 • B1: Äldre litteratur, fördjupningskurs, 7,5 hp
  Under delkursen studeras texter från en delepok, en viss genre, ett speciellt tema etc. inom den äldre litteraturen (fram till år 1850), med utgångspunkt från teoretiska och metodiska texter. Ämnesval och perspektiv utgår från den undervisande lärarens forskningsprofil. Några tänkbara exempel är: ”Det elisabetanska dramat”, ”Isländsk medeltidslitteratur”, ”Romanens framväxt”, ”Autofiktioner: brev, dagböcker och självbiografier”.
   
 • B2: Kommunikation om litteratur, 7,5 hp
  Delkursen är inriktad på kommunikation inom det litterära systemet. Under kursen övas den studerandes skicklighet att formulera effektiva och/eller reflekterande texter kring litteratur, t.ex. recensioner, marknadsföringstexter, essäer. Den studerande granskar och diskuterar egna och andras texter samt tränas i att tillgodogöra sig konstruktiva kritiska synpunkter.
   
 • B3: Modern litteratur, fördjupningskurs, 7,5 hp
  Under delkursen studeras texter från en delepok, en viss genre, ett speciellt tema etc. inom modern litteratur (efter år 1850), med utgångspunkt från teoretiska och metodiska texter. Ämnesval och perspektiv utgår från den undervisande lärarens forskningsprofil. Några tänkbara exempel är: ”Sekelskiftesdekadens”, ”Den modernistiska romanen”, ”Det strindbergska dramat”, ”I fiktionens gränsland: från dokumentärroman till bloggar”.
   
 • B4: Uppsatskurs, 7,5 hp
  Under uppsatskursen skall den studerande skriva en uppsats omfattande 10-12 sidor eller 25.000-20.000 tecken (inklusive notapparat och mellanslag). Uppsatsens ämne väljs av den studerande utifrån något av de perspektiv som introducerades på delkurs B1 alternativt delkurs B3. Uppsatskursen består dels av förberedande metodseminarier, dels av uppsatshandledning och uppsatsventilering.

Kursplan

Litteraturvetenskap B

Ansökan

Sök till kursen

Litteraturvetenskap C (forts.kurs, 30 hp)

Innehåll

C-terminens uppsatskurs är integrerad med en fördjupad kurs i teori och metod. Den studerande väljer ämne för en ca 25 sidor lång uppsats (15 hp). Dessutom erbjuds en kurs (7,5 hp) om ett tema, en epok, en genre eller ett forskningsfält.

 • 1. Teori och metod 7,5 hp
  Kursen skall ytterligare orientera i ämnets teori och metod samt därmed fördjupa den studerandes förmåga att kritiskt tillämpa sina kunskaper i en vetenskaplig framställning.
   
 • 2. Valfri delkurs 7,5 hp
  Institutionen erbjuder valfria fördjupningskurser inom olika teoretiska, tematiska eller historiska områden. Dessa kurser ges dels som undervisningskurser, dels som läskurser.
   
 • 3. Uppsatskurs 15,0 hp
  Huvuduppgiften för den studerande är att författa en uppsats på ca 25 A4-sidor som självständigt analyserar en frågeställning samt tillför ny litteraturvetenskaplig kunskap.

Kursplan

Litteraturvetenskap C

Ansökan

Sök till kursen