Masterprogram

Under det andra året på Masterprogrammet i humaniora och Masterprogrammet i skandinavistik har du möjlighet kombinera dina masterkurser med praktik, s.k. verksamhetsförlagd utbildning (VFU), läs mer i studie- och utbildnings-
planerna
.

Studie- och utbildningsplaner

Masterprogram i humaniora

Masterprogram i Skandinavistitk

Praktik

Det finns två alternativ för praktik: 7,5 hp, vilket innebär 5 veckors praktik, och 15 hp som omfattar 10 veckor. Behörig att ta en praktikkurs är den som har läst 60 hp inom ett av de ovan nämnda masterprogrammen.

Som student ansöker du själv om praktikplats på en arbetsplats som anknyter till utbildningen. Det är dina individuella ämnesstudier som ska styra inom vilken bransch du söker praktik. Det är även möjligt att praktisera utomlands om du själv hittar en VFU-plats. Du kan gärna bolla idéer med eller ställa frågor till studievägledaren på institutionen om hur man ansöker om praktik.

Överenskommelse

Den verksamhetsförlagda utbildningen måste godkännas av programansvarig. En ”Överenskommelse om verksamhetsförlagd utbildning” upprättas genom att en blankett fylls i av studenten, handledaren vid praktikplatsen och programansvarig vid institutionen. Blanketten hämtas hos studievägledaren på institutionen.

Examination

När överenskommelsen är undertecknad och klar blir du registrerad på en "Praktikkurs" (antingen 7.5hp eller 15hp). För att få ett resultat godkänt på kursen ska du efter praktiken lämna in en skriftlig redogörelse till programansvarig på institutionen. När den är godkänd och institutionen har fått in ett intyg från praktikplatsen, får du dina poäng registrerade. Kursen kan ge högst Godkänt betyg. Se Instruktioner för skriftlig redogörelse.
 

MasterKurser

Du hittar utbudet av masterkurser på Historisk-filosofiska fakultetens sida Utbildning på avancerad nivå/Kursutbud.

Forskningsbidrag till master- och magisterstudenter 2018

Till master- och magisterstudenter i litteraturvetenskap, retorik och skandinavistik

Fakulteten har tilldelat vår institution medel direkt riktade till master/magisterstudenter. Pengarna ”är avsedda för studenter på avancerad nivå för kostnader i samband med mindre forskningsresor och konferensdeltagande”. Det är inte stora belopp det rör sig om, men de kan ge en hjälp till reskassan.

Om ni har planer på att göra forskningsresor eller delta i konferenser vars ämnen är kopplade till ert uppsatsarbete under 2018 kan ni ansöka om bidrag från institutionen. Ansökan bör vara motiverad och innehålla uppgifter om vilka kostnader ni vill få bidrag till. Rådgör helst med er handledare innan ni sänder in ansökan. Ansökan bör vara insänd till Ola Nordenfors och Jon Viklund senast 1 mars 2018.