Litteraturvetenskapliga institutionen

Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation

Under termin 5 (eller termin 6) på kandidatprogrammet har du möjlighet att bredda dina studier med praktik, s.k. verksamhetsförlagd utbildning (VFU), valfria kurser och verktygskurser.

Praktik

Det finns två alternativ för praktik: 7,5 hp, vilket innebär 5 veckors praktik, och 15 hp som omfattar 10 veckor. Behörig att ta en praktikkurs är den som har läst Retorik A+B och Litteraturvetenskap A+B (120 hp) inom Kandidatprogrammet i retorisk och litterär kommunikation.

Som student ordnar du själv praktikplats på en för utbildningen relevant arbetsplats, t.ex. bokförlag, informations- eller reklambyrå, retorikkonsultfirma, tidningsredaktion, radio- eller tv-redaktion, teater o.s.v. Det är även möjligt att praktisera utomlands om du själv hittar en VFU-plats. Du kan gärna bolla idéer med eller ställa frågor till studievägledaren på institutionen om hur man ansöker om praktik.

Överenskommelse

Den verksamhetsförlagda utbildningen måste godkännas av programansvarig. En "Överenskommelse om verksamhetsförlagd utbildning" upprättas genom att en blankett fylls i av studenten, handledaren vid praktikplatsen och programansvarig vid institutionen. Blanketten hämtas hos studievägledaren på institutionen.

Examination

När överenskommelsen är undertecknad och klar blir du registrerad på en "Praktikkurs" (antingen 7,5 hp eller 15 hp). För att få ett resultat godkänt på kursen ska du efter praktiken lämna in en skriftlig redogörelse till program-
ansvarig på institutionen. När den är godkänd och institutionen har fått in ett intyg från praktikplatsen, får du dina poäng registrerade. Kursen kan ge högst Godkänt betyg. Se Instruktioner för skriftlig redogörelse.

Valfria kurser termin 5 eller 6

Du hittar dessa på sidan Valbara och fristående C-kurser.

Verktygskurser

För att kunna söka en verktygskurs måste du logga in som student vid UU på antagning.se, se anvisningar.

Sökbara verktygskurser, 7.5hp ht 2017

Period 1 = vecka 35-44
Period 2 = vecka 45-03

 • Företagsekonomiska institutionen
  ENTREPRENÖRSKAP
  Kursen syftar till att förbereda deltagarna för en framtida karriär som entreprenörer och grundare av nya företag eller entreprenörer inom redan existerande företag. Deltagarna får praktiska insikter i de olika aspekter av företagande som är viktiga under företagets och nya affärsidéers tidiga utvecklingsstadier. Om och när deltagarna bestämmer sig för att starta företag eller att driva projekt inom redan etablerade företag skall de efter kursen vara väl utrustade för att leda och utveckla dem på ett effektivt och professionellt sätt. Kursen ges i samarbete med Företagsekonomiska institutionen.

  Mer information: katarina.blomkvist@fek.uu.se
  Period 1
  Anm. kod: UU-21001
  OBS! Kursen ges på halvfart, blandad tid, med tyngdpunkt på kvällstid. Undervisningsspråk är engelska.
   
 • Filosofiska institutionen
  KRITISKT TÄNKANDE

  Hur kan man avgöra om ett resonemang är hållbart? Hur kan man bli bättre på att själv konstruera en övertygande argumentation? Syftet med kursen är att förbättra studentens förmåga till kritisk granskning och att öka hennes/hans förståelse av vad det innebär att argumentera sakligt och stringent. Bland de teman som tas upp är argumentationsknep och felslut, vad som är en giltig slutledning, objektivitet och subjektivitet, samt hypotesprövning.

  Mer information: rysiek.sliwinski@filosofi.uu.se eller paulina.hansen@filosofi.uu.se
  Period: 1
  Anm. kod: UU-50702
  OBS! Kursen ges v. 35-39 på helfart.
   
 • Institutionen för kulturantropologi och etnologi
  ETNOGRAFISKA METODER: ENKÄTER, INTERVJUER OCH DELTAGANDE OBSERVATION.
  Kursen syftar till att ge kunskaper om och färdigheter i etnografiska metoder, från formaliserade enkäter via olika intervjutekniker till deltagande observationer. Vi diskuterar olika etnografiska metoders tillämpbarhet och tränar oss genom div. praktiska övningar i att tillämpa någon eller några av dessa metoder i syfte att skapa och tolka ett etnografiskt material.

  Mer information och anmälan till: carina.green@antro.uu.se
  Period: 1
  OBS! Kursen ges v. 40 - 44 (2 oktober – 1 november) på helfart.
  Kursen kan inte sökas av studenter som läser kandidatprogrammet i Kultur, Samhälle och Etnografi.