Litteraturvetenskapliga institutionen

Lika villkor

Allmänt

Vid litteraturvetenskapliga institutionen finns en Likavillkorskommitté (LVK) med särskilt ansvar för att följa likavillkorsarbetet inom institutionen och att samla information och underlag för detta. LVK:s uppgift är också att bistå studerande och lärare, i synnerhet när frågor om diskriminering eller sexuella trakasserier aktualiseras.

På institutionen tillämpar vi en handlingsplan för lika villkor som uppdateras varje år.

För att motverka sexuella trakasserier och kränkande behandling på grund av kön har vi en särskild handlingsplan: Handlingsplan mot sexuella trakasserier 2015.

LVK 2016

År 2016 består LVK av:

Har du frågor om jämställdhet eller om du blivit utsatt för eller bevittnat diskriminering eller sexuella trakasserier kontakta någon av dessa, alternativt prefekt eller studierektor.

Från vänster: Camilla Wallin, Annie Mattsson, Tuva Haglund och Eva Rosendal Jansson

Handlingsplaner

På institutionen tillämpar vi en handlingsplan för lika villkor som uppdateras varje år. Här finns den nuvarande planen och planer från tidigare år (tidigare kallades planen "Jämställdhets- och likabehandlingsplan").

Verksamhetsberättelser